Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Archiwum aktualności:

Wyniki egzaminu adwokackiego 2019: plik do pobrania.


 • Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020

  Szczecin, dn. 21 października 2019r.

  Szanowni Państwo, Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2018 poz. 1467 ze zm.)   w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Druk deklaracji jest 5-cio stronicowy i wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad.

  Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach, w oznaczonym dniu oraz godzinie udzielania porad - w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów.

  Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakami „*” oraz „!” i zapoznać się    z odnoszącymi się do tych znaków wyjaśnieniami.

  Poza podaniem – w deklaracji – danych Kancelarii Adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata na 1 stronie.

  Powiaty zgłaszają zapotrzebowanie na obsadzanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów posiadających uprawnienia mediatorów.

  Wypełnioną deklarację należy zwrotnie przesłać pocztę elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl;  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź też osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Rady do dnia 08 listopada 2019r.

  Pliki do pobrania: deklaracja i regulamin.

  W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie. Deklaracje złożone po 08.11.2019r. nie wezmą udziału w losowaniu.

  Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie przeprowadzone losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykazy wylosowanych adwokatów zostaną przesłane do powiatów.

  Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19 pkt 1 ustawy) i 91% dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 pkt. 1 ustawy).

  Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulamin w załączeniu.

  O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Z poważaniem, adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie Koordynator NPP

 • Otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. "Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”

  04 października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbyło się otwarcie wystawy prac malarskich adw. Jerzego Piosickiego pt. ,,Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”. Otwarciu wystawy towarzyszyła uroczystość uhonorowania oraz upamiętnienia śp. adw. Jerzego Piosickiego – wielkiego adwokata i artysty. Okręgowa Rada Adwokacka w wykonaniu uchwały z posiedzenia z dnia 02 września 2019 r. uroczyście nadała tzw. sali klubowej w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej imię adwokata Jerzego Piosickiego.

  W uroczystości, oprócz członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej, wzięli również udział licznie zaproszeni Goście, w tym m.in. przedstawiciele środowiska artystów, sędziowie sądów apelacji szczecińskiej, przedstawiciele szczecińskich korporacji prawniczych i przedstawiciele mediów.

  Po otwarciu wystawy Dziekan ORA w Szczecinie, adw. Włodzimierz Łyczywek, niezwykle barwnie przybliżył sylwetkę patrona sali, jego działalność i zasługi. W czasie uroczystości znalazło się miejsce na anegdoty z życia prywatnego adw. Jerzego Piosickiego, którymi podzielili się przyjaciele oraz rodzina Mecenasa.

  Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół ,,The Green Jabots”, który tworzą adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Podczas wernisażu wręczono pamiątkowe foldery, przedstawiające obrazy Mecenasa wystawione w Galerii.

  Wystawę prac malarskich adwokata Jerzego Piosickiego można obejrzeć w Galerii pod Żabotem w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.

  Kustosz Galerii pod Żabotem

  adw. Martyna Kawiak

 • Wystawa prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie dnia 04 października br. o godzinie 18:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. ,,Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie uroczystość nadania imienia sali siedziby izbowej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni zespół muzyczny składający się z członków Naszej Izby ‘’The Green Jabots”. Serdecznie zapraszamy. Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek Kustosz Galerii pod Żabotem adw. Martyna Kawiak

 • Ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  W dniu 6 lipca 2019 r. w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie złożyło 21 adwokatów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szczecińskiej palestry, przedstawiciele sądów i prokuratur, przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych, a także rodziny i przyjaciele ślubujących adwokatów. Uroczystość prowadzona była przez Starostów ślubującego rocznika aplikacji (2016-2018). Podczas uroczystości nagrodzeni zostali adwokaci, którzy zdali egzamin zawodowy z najlepszym wynikiem. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Szczecina.

  (fot. Hubert Grygielewicz)

 • Apel Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie o niezwłoczne uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu

  Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r., po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez doradcę Prezesa NRA – adw. Marka Mikołajczyka o przebiegu dotychczasowych prac oraz planów opracowania stosownych regulacji, Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę, kierowaną do NRA o niezwłoczne podjęcie prac nad uregulowaniem zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu. W trakcie debaty nad treścią uchwały członkowie ORA wskazywali przypadki, gdzie prowadzenie spraw z urzędu to czas liczony w latach, a przy tym inni uczestnicy procesów, działający na zlecenie tego samego podmiotu, otrzymują wynagrodzenie w toku postępowania.

  Poniżej prezentujemy pełną treść przedmiotowej uchwały.

 • Adw. Włodzimierz Łyczywek odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

  Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2018r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się centralne obchody jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. W trakcie tych obchodów sześciu adwokatów z całej Polski otrzymało odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych był Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie – adw. Włodzimierz Łyczywek, który otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie występując z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie orderu uzasadniła to okolicznościami poniżej wymienionymi. Adw. Włodzimierz Łyczywek jest potomkiem rodziny zasłużonej, zarówno dla Ojczyzny, jak i dla samej Adwokatury Polskiej. Wnuk powstańców wielkopolskich, a syn uczestników Powstania Warszawskiego. Ojciec adw. Włodzimierza Łyczywka był niezwykle zasłużony dla Adwokatury Polskiej. Adw. Włodzimierz Łyczywek jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Już za czasów studenckich aktywny społecznie. Prezes Koła Szczecinian studiujących na uczelniach poznańskich przy Towarzystwie Rozwoju Ziemi Zachodnich. Od 1957 r. należał do ZHP, od 1962 do ZSP. W Adwokaturze od 1971 r., obrońca i doradca opozycji w latach 80-tych. Członek wszystkich szczebli samorządu adwokackiego od 1977 r. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej od 1992-2018 r. (przez siedem kadencji). Obecnie Dziekan Izby Szczecińskiej, wcześniej urząd pełnił w latach 1992-1998. W latach 90-tych zaangażowany w samorządzie lokalnym: 1994-1998 r. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina. Od lat 70-tych działacz sportowy, Prezes Zarządu Okręgu i członek władz centralnych szeregów związków sportowych (Automobilklub Polski). Przez wiele lat wykładowca w szkoleniach aplikantów adwokackich, także patron aplikantów nieprzerwanie -od 25 lat. Od 1981 r. Delegat Szczecińskiej Izby Adwokackiej i aktywny uczestnik wszystkich Krajowych Zjazdów Adwokatury Polskiej. W latach 90-tych dziennikarz i felietonista polityczny, obecnie komentator medialny z zagadnień prawnych. W latach 1994–1998 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miasta Szczecina, a w latach 1995–1998 także radnym sejmiku samorządowego województwa szczecińskiego. Senator RP VI kadencji. Adw. Włodzimierz Łyczywek pomimo wieku emerytalnego jest osobą bardzo aktywną, zarówno zawodowo, jak i społecznie. Na łamach Kuriera Szczecińskiego, Głosu Szczecińskiego i In gremio komentuje bieżące wydarzenia, a także publikuje teksty promujące szeroko pojęte aspekty prawne. W 2018 roku obchodził 50-lecie pracy zawodowej. Stanowi wzór dla środowiska adwokackiego. Z poważaniem adw. Wiesław Fafuła Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Adwokatura Pamięta

  Aplikanci Szczecińskiej Izby Adwokackiej ponownie uczcili pamięć Adwokatów i Aplikantów, którzy spoczywają na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 100 lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej było idealnym momentem aby odwiedzić ich groby oraz zapalić znicze z flagą „Adwokatura Pamięta”. Pielęgnacja pamięci o tych, członkach naszego samorządu którzy odeszli, była również okazją do odebrania bezcennej lekcji historii Adwokatury szczecińskiej. W tym roku udało się odnaleźć grób pierwszego dziekana naszej Izby mec. Edwarda Hausknechta, który spoczywa w Kwaterze żydowskiej przy ul. Ku Słońcu.

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019

  Szanowni Państwo Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 ze zm.) w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Druk deklaracji jest 5-cio stronicowyi wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad. Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach udzielania porad ( w oznaczonym dniu oraz godzinie), w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów. Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakiem „*” oraz „!” i zapoznać się z odnoszącym się do tego znaku wyjaśnieniem. Poza podaniem - w deklaracji - danych kancelarii adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata (na 1 str.). Wypełnione deklaracje należy zwrotnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl, lub też; za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Radydo dnia 05 listopada 2018r. W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie. Deklaracje złożone po 05.11.2018r. nie wezmą udziału w losowaniu. Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie dokonane losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykaz adwokatów zostanie przesłany do powiatów. Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19.ust.1 ustawy) i w 91% dotacja przeznaczana jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 ustawy). Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Regulamin w załączeniu). O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z poważaniem Adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie Druk deklaracji – plik do pobrania Regulamin obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – plik do pobrania Uchwała nr 125/2018 ORA w Szczecinie z dn. 08.10.2018r. – plik do pobrania

 • Obchody „100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej”

  Koleżanki i Koledzy.

  W dniach 12-13 października 2018r. Szczecińska Izba Adwokacka zorganizowała fragment krajowych obchodów „100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej”.

  Obchody rozpoczęły się otwarciem wystawy pt. Adwokaci Polscy Ojczyźnie, która prezentowana była w Centrum Dialogu PRZEŁOMY w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy pl. Solidarności 1.

  W siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, dla adwokatów i aplikantów adwokackich , prelekcje wygłosili Dyrektor Amnesty International (sekcja Polska) – Pani Draginja Nadaždin oraz adw. Jerzy Naumann - twórca komentarza do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej.

  Następnego dnia -13.10.2018r.- w sali kameralnej Filharmonii im. M. Karłowicza- wypełnionej po brzegi -odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. Granic wykonywania zawodu,w którym uczestniczyli Pan Sędzia Sądu Najwyższego - Michał Laskowski; Pani Dyrektor Amnesty International- Draginja Nadaždin; Pani adw. Hanna Łyczywek-Falkowska i - w zastępstwie nieobecnego panelisty adw. Rafała Dębowskiego – Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek.

  W drugim panelu dyskusyjnym nt. Tajemnicy zawodowej adwokackiejprzedstawiali swoje poglądy dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich; adw. Jerzy Naumann z Warszawy; Małgorzata Jankowska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a także członek NRA – adw. Marek Mikołajczyk.

  Wydarzenie to, które było naprawdę doskonale przygotowane prowadzili z olbrzymią werwą szczecińscy adwokaci: adw. adw. Marta Adamek-Donhöffner oraz Piotr Dobrołowicz.

  Za przygotowanie zarówno wykładów w siedzibie SIA jak i ekstraklasowego zespołu panelistów i doskonałe poprowadzenie blisko 5 godzinnej dyskusji panelowej, bardzo dziękuję adwokatom Marcie Adamek-Donhöffner oraz szczególnie Piotrowi Dobrołowiczowi.

  W wieczornej gali, która odbyła się w wielkiej sali symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza, która podobnie jak leżące naprzeciw Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy uzyskała miano najpiękniejszego obiektu architektonicznego w Europie i na świecie w latach 2014-2015 – uczestniczyło ponad 600 osób.

  Za przygotowanie zarówno wystawy w dniu 12 października 2018r jak i całej uroczystej gali serdecznie dziękuję Wicedziekanowi ORA w Szczecinie- adw. Jackowi Motyce oraz członkowi NRA - adw. Markowi Mikołajczykowi za wkład w przebieg uroczystości, a także za wspaniałą konferansjerkę.

  Uroczystości otworzył Dziekan ORA w Szczecinie – adw. Włodzimierz Łyczywek przy obecności wprowadzonego już na scenę Sztandaru Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

  Dziękuję pocztowi sztandarowemu w osobach: adw. Robertowi Murawskiemu oraz adw. Katarzynie Pisarek i apl. adw. Katarzynie Małosek-Makaruk

  Inauguracyjne przemówienie o roli Adwokatury w dziejach naszego narodu; we współtworzeniu dobrego prawa, a także dbałości o przestrzeganie praw obywatelskich wygłosił Pan Prezes NRA – adw. Jacek Trela. Okazjonalne przemówienia wraz z pięknymi adresami rzeczowymi przekazali Szczecińskiej Izbie Adwokackiej Marszałek Województwa - Olgierd Geblewicz, a także Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek.

  Przemówienia związane z rolą Adwokatury w tworzeniu i stosowaniu prawa wygłosili Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar i Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego – SSN Michał Laskowski.

  Historię adwokatury szczecińskiej w jej instytucjonalnej formie od 67 lat , ale w rzeczywistości istniejącej od pierwszych dni po zakończeniu II Wojny Światowej, przybliżył szczeciński adwokat Andrzej Zajda.

  Skoro już został dziejopisarzem historii Adwokatury Szczecińskiej niech więc nadal to czyni, za co wszyscy powinniśmy być Mu wdzięczni.

  Prezes NRA – adw. Jacek Trela odznaczył pięciu szczecińskich adwokatów bardzo rzadkimi cenionym wyróżnieniem „Adwokatura Zasłużonym” – odznaczenie to otrzymali adw. adw: Marta Adamek-Donhöffner; Hanna Łyczywek-Falkowska; Jacek Motyka; Waldemar Juszczak i Piotr Dobrołowicz.

  Przez ostatnie pięć lat tylko jedna osoba otrzymała to wyróżnieni, a zatem ci wszyscy, którzy otrzymali je z okazji 100- lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zasługują na nasz szacunek za wkład w prace samorządu, a ja osobiście im serdecznie gratuluję.

  W uroczystościach zarówno w dniu 12 jak i 13 .10 2018r. uczestniczyło wielu członków Naczelnej Rady Adwokackiej, a tylko z uwagi na zbiegające się wydarzenia w innych izbach żałowaliśmy, że nie wszyscy mogli być obecni.

  Obecnością swoją na gali zaszczycili nas rektorzy wyższych uczelni Szczecina, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezesi Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Szczecinie, a także wielu prawników z siostrzanych korporacji.

  Po wyprowadzeniu Sztandaru SIA Mała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej dała koncert Pt. Mozart meet Vivaldi, który to koncert był kilkakrotnie bisowany.

  Całość wydarzenia w Wielkiej Sali Filharmonii Szczecińskiej brawurowo prowadził Pan Mecenas Marek Mikołajczyk.

  Po oficjalnej gali, w salach recepcyjnych Filharmonii, w jej holu na parterze, odbył się na te 600 osób bankiet, a muzyczną oprawę dał zespół złożony - ad hoc - przez adwokatów i aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

  Prezes NRA w swoim przemówieniu nawiązał do tego, że w historii SIA były już zespoły muzyczne, ale nie spodziewałem się, że adwokaci szczecińscy stworzą tak doskonały i duży zespół dający przepiękna oprawę przez kilka godzin bankietu – gratuluję talentu. W skład zespołu wchodzili adw. adw: Robert Marzec (perkusja), Jurand Żelazny (gitara elektryczna), Paweł Zacharzewski (gitara basowa), Bartłomiej Mużyło (fortepian i melodyka), Izabela Celeban (puzon), Agnieszka Lubowińska (skrzypce), Agnieszka Różewicz (flet i melodyka), Szymon Kromolicki (skrzypce), Martyna Kawiak (wokal i fortepian), Marcin Przybysz (wokal i przeszkadzajki).

  Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza po raz pierwszy w historii została podświetlona na zielono w kolorze przynależnym Adwokaturze.

  Od dwóch tygodni adwokatura szczecińska przygotowała przepiękne wkładki, obrazujące cele i zadania Adwokatury przez ostatnie 100 lat, prezentowane we wszystkich lokalnych dziennikach i inicjatywa ta zakończy się ostatnia prezentacją przed dniem Święta Niepodległości (łączny nakład 72.000 egz.).

  Za opracowanie wizerunku Adwokatury szczerze dziękują adw. adw. Magdalenie Gąsiorowskiej i Romanowi Ossowskiemu.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  adw. Włodzimierz Łyczywek

  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Granice wykonywania zawodu adwokata. Tajemnica adwokacka - konferencja organizowana przez Szczecińską Izbę Adwokacką, 13.10.2018 r.

  Granice wykonywania zawodu adwokata. Tajemnica adwokacka - konferencja organizowana przez Szczecińską Izbę Adwokacką, 13.10.2018 r. W dniu 13 października 2018 r., w godzinach 10-15, w ramach obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, Szczecińska Izba Adwokacka organizuje konferencję poświęconą dwóm tematom: „Granice wykonywania zawodu adwokata” oraz „Tajemnica adwokacka”. Konferencja odbędzie się w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Poniżej jej program: I panel: Rafał Dębowski, adwokat, sekretarz NRA: Co adwokatura proponuje dzisiaj adwokatowi? Hanna Łyczywek-Falkowska, adwokat: Adwokat – zawód wolny, ale z ograniczeniami Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego: Granice wykonywania zawodu adwokata wyznacza Sąd Najwyższy Draginja Nadażdin, dyrektor Amnesty International Polska: Adwokat poza kancelarią. Zaangażowanie w działalność społeczną II panel: Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich: Państwo prawa potrzebuje tajemnicy adwokackiej Jerzy Naumann, adwokat: Tajemnica adwokacka w kancelarii. Jak o nią dbać? Małgorzata Jankowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: Przeszukanie kancelarii adwokackiej drogą do uchylenia tajemnicy adwokackiej – łatwą czy trudną? Marek Mikołajczyk, adwokat: Tajemnica adwokacka przeszkodą w skutecznej obronie adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym? Konferencję poprowadzą adwokaci Marta Adamek-Donhöffner oraz Piotr Dobrołowicz.

 • Obchody „100-lecia Odrodzonej ADWOKATURY POLSKIEJ”

  Szanowne Koleżanki i Koledzy!

  Mam przyjemność powiadomić Państwa, że PARTNEREM WYDARZENIA jakim są obchody „100-lecia Odrodzonej ADWOKATURY POLSKIEJ” organizowanym w dniu 13.10.2018r. przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie są:

  Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

  oraz

  Uprzejmie informuję, że ww. dacie w Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowiczaw ramach obchodów „100-lecia Odrodzonej ADWOKATURY POLSKIEJ” odbędą się:

  1/od godz. 10.00 do godz. 15.00 konferencja nt. :

  • Granic wykonywania zawodu adwokata ”,

  • Tajemnicy adwokackiej”,

  (na którą zapraszam tych członków naszej Izby, którzy dokonali stosownego zgłoszenia)

  2/ od godz. 18.00 do godz. 20.00 część oficjalna obchodów, którą uświetni koncert orkiestry Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza

  3/od godz. 20.00 do godz. 24.00 część bankietowa, w której m.in. odbędzie się loteria przygotowana przez PARTNERA WYDARZENIA, którym jest Autoryzowany dealer Mercedes‑Benz MOJSIUKoraz koncert „Zespołu Adwokackiego”, którego skład tworzą Koleżanki i Koledzy Naszej Izby.

  (Na część oficjalną i bankietową zapraszam członków naszej Izby wraz z osobami towarzyszącymi, którzy dokonali stosownego zgłoszenia w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018r.)

  Z poważaniem.

  adw. Włodzimierz Łyczywek Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map