Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Okręgowa Rada Adwokacka (kadencja 2016-2020)

 • Dziekan
  adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Wicedziekan
  Kampania Wizerunkowa Adwokatury
  adw. Jacek Motyka

 • Wicedziekan
  Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów
  adw. Marcjusz Szczepański

 • Sekretarz
  adw. Wiesław Fafuła

 • Zastępca Sekretarza
  adw. Michał Olechnowicz

 • Skarbnik
  adw. Mikołaj Kołecki

 • adw. Piotr Mazuro
  Kierownik Referatu Skarg

 • adw. Igor Frydrykiewicz
  Przewodniczący Zespołu Wizytatorów

 • adw. Tomasz Milewski
  Przewodniczący Komisji Aplikantów Adwokackich

 • adw. Jonna Budnowska
  Przewodnicząca Komisji Socjalnej

 • adw. Krzysztof Ławrynowicz
  Członek ORA w Szczecinie

Rzecznik Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
adw. Waldemar Juszczak

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 • adw. Balcerowicz Robert
 • adw. Felisiak Łukasz

 • adw. Kostrzewska Agnieszka

 • adw. Jacek Kruszyński
 • adw. Madej – Wierzbicka Marta

 • adw. Paszkowski Piotr

 • adw. Węgielska – Śliwa Agnieszka
  Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

 • adw. Wołek Grzegorz

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Prezes
  adw. Joanna Szałańska

 • Wiceprezes
  adw. Michał Stankiewicz
 • Sędziowie

  adw. Adamek-Donhoffner Marta
  adw. Aleksandruk-Dutkiewicz Agnieszka
  adw. Cwynar Magdalena
  adw. Drapiński Krystian
  adw. Krzyżankiewicz Anna
  adw. Łyczywek-Falkowska Hanna
  adw. Nadgrodkiewicz Andrzej
  adw. Pieniężny Tomasz
  adw. Swacha Anita
  adw. Śmigielski Zbigniew
  adw. Tumielewicz Krzysztof
  adw. Zbroja Patryk
  adw. Łada-Zabłocki Marcin (sędzia rezerwowy)

Komisja Rewizyjna Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Przewodnicząca
  adw. Monika Kowalczyk-Solak

Prawo

  • Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku “Prawo o adwokaturze” (Dz.U. z 2018r. poz. 1184) – plik do pobrania

  • “Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” – tekst jednolity

Wpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów (dotyczy osób po egzaminie adwokackim)

  • wniosek o wpis na listę adwokatów
  • kwestionariusz osobowy (2 egz.) – (plik do pobrania)
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (plik do pobrania)
  • aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem)
  • Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze) – (wzór – plik do pobrania)
  • Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.) – (plik do pobrania)
  • Oświadczenie  (art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy Poa)  (plik do pobrania)
  • 3 aktualne zdjęcia (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu)
  • KLAUZULA INFORMACYJNA
   Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem na listę adwokatów oraz pozostawaniem na liście adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej (plik do pobrania)
  • Oświadczenie – klauzula informacyjna (plik do pobrania)
  • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Wpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów

Wniosek o wpis na listę adwokatów zawierający:

   • kwestionariusz osobowy – 2 egz., (plik do pobrania)
   • życiorys – 2 egz.
   • zdjęcia – 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu
   • Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze) – (wzór – plik do pobrania)
   • Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.) – (plik do pobrania)
   • Oświadczenie  (art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy Poa)  (plik do pobrania)
   • oświadczenie, o nie ubieganiu się o wpis na listę adwokatów w żadnej innej Izbie na terenie kraju (plik do pobrania),
   • KLAUZULA INFORMACYJNA
    Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem na listę adwokatów oraz pozostawaniem na liście adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej (plik do pobrania)
   • Oświadczenie – klauzula informacyjna (plik do pobrania)
   • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje (nie dotyczy osób po aplikacji adwokackiej):

  • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w RP i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych, lub jego urzędowy odpis,
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu; sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego, notarialnego,
  • świadectwa ze wszystkich poprzednich miejsc pracy,
  • opinie ze wszystkich byłych i obecnych miejsc pracy,
  • odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
  • oświadczenie, o nie ubieganiu się o wpis na listę adwokatów w żadnej innej Izbie na terenie kraju (plik do pobrania),
  • recepis oświadczenia lustracyjnego w związku z ubieganiem się o wpis na listę adwokatów – dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972r.,
  • referencje od dwóch osób ( w tym jedna od adwokata),
  • wszelkie dokumenty i materiały mogące świadczyć o tym, że kandydat daje rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata (np. o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe).

Od 01 marca 2020 r. wysokość składki samorządowej wynosi:

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód

 • 217,00 zł. (w tym: 37,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód z ustalonym prawem do emerytury

(Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie oświadczenia o ustalonym prawie do emerytury)

202,00 zł.( w tym: 22,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód po 70 roku życia

112,00 zł. (w tym: 22,00zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów niewykonujących zawodu

124,50 zł. (w tym: 27,00zł. składka na NRA)

 • dla kobiet adwokatów czynnie wykonujących zawód po urodzeniu dziecka (poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka)

10,00 zł. (wydawnictwo Palestra)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla kobiet adwokatów niewykonujących zawodu po urodzeniu dziecka

(poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka.)

10 zł.(wydawnictwo Palestra)

Składka samorządowa + składka OC – płatna do 25 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Opłata za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2020 wynosi 5.850 zł.

nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłatę za szkolenie aplikanckie:

78 1600 1260 0004 0903 1656 8150

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.

§1 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu należącym do Szczecińskiej Izby Adwokackiej (nazywanej dalej Izbą). Wysokość opłat za korzystanie z pokoi reguluje odrębna uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

§ 2 Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji pokoi można dokonywać w siedzibie Izby lub drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Izby. Złożenie rezerwacji oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się (nazywanej dalej rezerwującą) na listę osób zainteresowanych skorzystaniem z danego pokoju. 2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju w terminie objętym rezerwacją. 3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za korzystanie pokoju w zarezerwowanym okresie. 4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia w Izbie rezerwacji na rachunek bankowy Izby z wpisem w tytule przelewu: Opłata rezerwacyjna (z podaniem rodzaju pokoju i terminu rezerwacji) bądź gotówką w siedzibie Izby.W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie,zgłoszenie rezerwacjiulega automatycznie wygaśnięciu. 5. Opłata rezerwacyjna winna być uzupełniona do wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres rezerwacji najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanego pokoju. W przypadku nieuzupełnienia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie, rezerwacja ulega automatycznie anulowaniu, a dokonana wcześniej opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona rezerwującemu. 6. Rezerwujący może anulować rezerwację do 30 dni przed zgłoszonym terminem rozpoczęcia korzystania z zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku Izba zwróci mu całość wpłaconej przez niego opłaty rezerwacyjnej. 7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6, Izba zwróci rezerwującemu wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną tylko w sytuacji, gdy pokój zarezerwuje na ten termin (zapłaci za niego) inna osoba. 8. Rezerwacja pokoju w sytuacji, gdy do planowanego rozpoczęcia terminu korzystania z niego pozostaje mniej niż 30 dni jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres objęty rezerwacją. Anulowanie rezerwacji w tym przypadku następuje na zasadach wskazanych w ust. 7.


Prawo

 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku „Prawo o adwokaturze”

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.05.2018r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018r poz.1184)(plik do pobrania)

   

 • “Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich”
  Uchwała nr 55/2016 NRA z dn. 15.01.2016r. (plik do pobrania)

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map