Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Wpis na listę adwokatów

Wpis na listę adwokatów

Prawo

  • Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku “Prawo o adwokaturze” (Dz.U. z 2017r. poz. 2368 ze zm.)

  • “Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich” – tekst jednolity

Wpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów (dotyczy osób po egzaminie adwokackim)

  • wniosek o wpis na listę adwokatów
  • kwestionariusz osobowy (2 egz.) – (plik do pobrania)
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (plik do pobrania)
  • aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem)
  • Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze) – (wzór – plik do pobrania)
  • Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.) – (plik do pobrania)
  • Oświadczenie  (art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy Poa)  (plik do pobrania)
  • 3 aktualne zdjęcia (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu)
  • KLAUZULA INFORMACYJNA
   Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem na listę adwokatów oraz pozostawaniem na liście adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej (plik do pobrania)
  • Oświadczenie – klauzula informacyjna (plik do pobrania)
  • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Wpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów

Wniosek o wpis na listę adwokatów zawierający:

   • kwestionariusz osobowy – 2 egz., (plik do pobrania)
   • życiorys – 2 egz.
   • zdjęcia – 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu
   • Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze) – (wzór – plik do pobrania)
   • Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.) – (plik do pobrania)
   • Oświadczenie  (art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy Poa)  (plik do pobrania)
   • oświadczenie, o nie ubieganiu się o wpis na listę adwokatów w żadnej innej Izbie na terenie kraju (plik do pobrania),
   • KLAUZULA INFORMACYJNA
    Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem na listę adwokatów oraz pozostawaniem na liście adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej (plik do pobrania)
   • Oświadczenie – klauzula informacyjna (plik do pobrania)
   • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje (nie dotyczy osób po aplikacji adwokackiej):

  • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych w RP i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych, lub jego urzędowy odpis,
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu; sędziowskiego, prokuratorskiego, radcowskiego, notarialnego,
  • świadectwa ze wszystkich poprzednich miejsc pracy,
  • opinie ze wszystkich byłych i obecnych miejsc pracy,
  • odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
  • oświadczenie, o nie ubieganiu się o wpis na listę adwokatów w żadnej innej Izbie na terenie kraju (plik do pobrania),
  • recepis oświadczenia lustracyjnego w związku z ubieganiem się o wpis na listę adwokatów – dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972r.,
  • referencje od dwóch osób ( w tym jedna od adwokata),
  • wszelkie dokumenty i materiały mogące świadczyć o tym, że kandydat daje rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata (np. o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe).

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map