Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020

Szczecin, dn. 21 października 2019r.

Szanowni Państwo,
Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2018 poz. 1467 ze zm.)   w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Druk deklaracji jest 5-cio stronicowy i wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad.

Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach, w oznaczonym dniu oraz godzinie udzielania porad – w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów.

Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakami „*” oraz „!” i zapoznać się    z odnoszącymi się do tych znaków wyjaśnieniami.

Poza podaniem – w deklaracji – danych Kancelarii Adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata na 1 stronie.

Powiaty zgłaszają zapotrzebowanie na obsadzanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów posiadających uprawnienia mediatorów.

Wypełnioną deklarację należy zwrotnie przesłać pocztę elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl;  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź też osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Rady do dnia 08 listopada 2019r.

Pliki do pobrania: deklaracjaregulamin.

W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie.

Deklaracje złożone po 08.11.2019r. nie wezmą udziału w losowaniu.

Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie przeprowadzone losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykazy wylosowanych adwokatów zostaną przesłane do powiatów.

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19 pkt 1 ustawy) i 91% dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 pkt. 1 ustawy).

Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulamin w załączeniu.

O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem,
adw. Marcjusz Szczepański
Wicedziekan ORA w Szczecinie
Koordynator NPP

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map