Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019

Szanowni Państwo
Adwokaci
Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 ze zm.) w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Druk deklaracji jest 5-cio stronicowyi wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad.

Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach udzielania porad ( w oznaczonym dniu oraz godzinie), w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów.

Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakiem „*” oraz „!” i zapoznać się z odnoszącym się do tego znaku wyjaśnieniem.

Poza podaniem – w deklaracji – danych kancelarii adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata (na 1 str.).

Wypełnione deklaracje należy zwrotnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl, lub też; za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Radydo dnia 05 listopada 2018r.

W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie.

Deklaracje złożone po 05.11.2018r. nie wezmą udziału w losowaniu.

Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie dokonane losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykaz adwokatów zostanie przesłany do powiatów.

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19.ust.1 ustawy) i w 91% dotacja przeznaczana jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 ustawy).

Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Regulamin w załączeniu).

O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem
Adw. Marcjusz Szczepański
Wicedziekan
ORA w Szczecinie

Druk deklaracji – plik do pobrania

Regulamin obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – plik do pobrania

Uchwała nr 125/2018 ORA w Szczecinie z dn. 08.10.2018r. – plik do pobrania

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map