Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Informator

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.

§1 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu należącym do Szczecińskiej Izby Adwokackiej (nazywanej dalej Izbą). Wysokość opłat za korzystanie z pokoi reguluje odrębna uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

§ 2 Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji pokoi można dokonywać w siedzibie Izby lub drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Izby. Złożenie rezerwacji oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się (nazywanej dalej rezerwującą) na listę osób zainteresowanych skorzystaniem z danego pokoju. 2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju w terminie objętym rezerwacją. 3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za korzystanie pokoju w zarezerwowanym okresie. 4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia w Izbie rezerwacji na rachunek bankowy Izby z wpisem w tytule przelewu: Opłata rezerwacyjna (z podaniem rodzaju pokoju i terminu rezerwacji) bądź gotówką w siedzibie Izby.W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie,zgłoszenie rezerwacjiulega automatycznie wygaśnięciu. 5. Opłata rezerwacyjna winna być uzupełniona do wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres rezerwacji najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanego pokoju. W przypadku nieuzupełnienia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie, rezerwacja ulega automatycznie anulowaniu, a dokonana wcześniej opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona rezerwującemu. 6. Rezerwujący może anulować rezerwację do 30 dni przed zgłoszonym terminem rozpoczęcia korzystania z zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku Izba zwróci mu całość wpłaconej przez niego opłaty rezerwacyjnej. 7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6, Izba zwróci rezerwującemu wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną tylko w sytuacji, gdy pokój zarezerwuje na ten termin (zapłaci za niego) inna osoba. 8. Rezerwacja pokoju w sytuacji, gdy do planowanego rozpoczęcia terminu korzystania z niego pozostaje mniej niż 30 dni jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres objęty rezerwacją. Anulowanie rezerwacji w tym przypadku następuje na zasadach wskazanych w ust. 7.


Prawo

  • Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku „Prawo o adwokaturze”

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.05.2018r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018r poz.1184)(plik do pobrania)

     

  • “Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich”
    Uchwała nr 55/2016 NRA z dn. 15.01.2016r. (plik do pobrania)

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map