Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie

Siedziba ORA
 • Władze ORA w Szczecinie
 • Opłaty
 • Informator

Okręgowa Rada Adwokacka (kadencja 2016-2020)

 • Dziekan
  adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Wicedziekan
  Kampania Wizerunkowa Adwokatury
  adw. Jacek Motyka

 • Wicedziekan
  Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów
  adw. Marcjusz Szczepański

 • Sekretarz
  adw. Wiesław Fafuła

 • Zastępca Sekretarza
  adw. Michał Olechnowicz

 • Skarbnik
  adw. Mikołaj Kołecki

 • adw. Piotr Mazuro
  Kierownik Referatu Skarg

 • adw. Igor Frydrykiewicz
  Przewodniczący Zespołu Wizytatorów

 • adw. Tomasz Milewski
  Przewodniczący Komisji Aplikantów Adwokackich

 • adw. Jonna Budnowska
  Przewodnicząca Komisji Socjalnej

 • adw. Krzysztof Ławrynowicz
  Członek ORA w Szczecinie

Rzecznik Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
adw. Waldemar Juszczak

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Prezes
  adw. Joanna Szałańska

Komisja Rewizyjna Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Przewodnicząca
  adw. Monika Kowalczyk-Solak

Składka samorządowa dla aplikantów adwokackich wynosi 50 zł./m-c.

Aplikantki adwokackie, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy zwolnione są od opłacania miesięcznych składek samorządowych. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka)

nr konta bankowego, na które należy wpłacać składkę korporacyjną 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Opłata za aplikację adwokacką w 2017r.

- rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2016r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2017 roku - wynosi 5.200 zł. Opłatę roczną za szkolenie można wpłacić jednorazowo lub zgodnie z poniższym harmonogramem rat: I rata płatna do dnia 31 stycznia 2017r. w wysokości 1.740 zł. II rata płatna do dnia 31 marca 2017r. w wysokości 1.730 zł. III rata płatna do dnia 31 maja 2017r. w wysokości 1.730 zł. na numer konta bankowego: 78 1600 1260 0004 0903 1656 8150

Koszt nowych legitymacji:

 • Legitymacja adwokacka bez mikroprocesora – 29,52 zł.
 • Legitymacja prawnika zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej – 91,02 zł.
 • Legitymacja adwokacka międzynarodowa – 91,02 zł.
 • Legitymacja adwokacka – 91,02 zł.
Wniosek (formularz) – zamówienia legitymacji (plik do pobrania) W związku z powyższym nowe legitymacje adwokackie będą wydawane w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za legitymację. Opłaty prosimy dokonywać na niżej podany numer konta bankowego lub gotówką w kasie Izby. 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001 z dopiskiem "legitymacja"

Od 01 czerwca 2017r. wysokość składki samorządowej wynosi:

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód

210,00 zł. (w tym: 45,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód z ustalonym prawem do emerytury

(Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie oświadczenia o ustalonym prawie do emerytury)

190,00 zł. ( w tym: 25,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód po 70 roku życia

107,50 zł. (w tym: 25,00zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów niewykonujących zawodu

127,50 zł. (w tym: 30,00zł. składka na NRA)

 • dla kobiet adwokatów czynnie wykonujących zawód po urodzeniu dziecka (poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka)

10,00 zł. (wydawnictwo Palestra)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla kobiet adwokatów niewykonujących po urodzeniu dziecka

(poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka. )

10 zł. (wydawnictwo Palestra)

Składka samorządowa + składka OC - płatna do 25 dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001 Opłata za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2016 wynosi 5.642,50 zł. nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłatę za szkolenie aplikanckie: 78 1600 1260 0004 0903 1656 8150

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.

§1 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu należącym do Szczecińskiej Izby Adwokackiej (nazywanej dalej Izbą). Wysokość opłat za korzystanie z pokoi reguluje odrębna uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

§ 2 Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji pokoi można dokonywać w siedzibie Izby lub drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Izby. Złożenie rezerwacji oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się (nazywanej dalej rezerwującą) na listę osób zainteresowanych skorzystaniem z danego pokoju. 2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju w terminie objętym rezerwacją. 3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za korzystanie pokoju w zarezerwowanym okresie. 4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia w Izbie rezerwacji na rachunek bankowy Izby z wpisem w tytule przelewu: Opłata rezerwacyjna (z podaniem rodzaju pokoju i terminu rezerwacji) bądź gotówką w siedzibie Izby.W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie,zgłoszenie rezerwacjiulega automatycznie wygaśnięciu. 5. Opłata rezerwacyjna winna być uzupełniona do wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres rezerwacji najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanego pokoju. W przypadku nieuzupełnienia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie, rezerwacja ulega automatycznie anulowaniu, a dokonana wcześniej opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona rezerwującemu. 6. Rezerwujący może anulować rezerwację do 30 dni przed zgłoszonym terminem rozpoczęcia korzystania z zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku Izba zwróci mu całość wpłaconej przez niego opłaty rezerwacyjnej. 7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6, Izba zwróci rezerwującemu wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną tylko w sytuacji, gdy pokój zarezerwuje na ten termin (zapłaci za niego) inna osoba. 8. Rezerwacja pokoju w sytuacji, gdy do planowanego rozpoczęcia terminu korzystania z niego pozostaje mniej niż 30 dni jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres objęty rezerwacją. Anulowanie rezerwacji w tym przypadku następuje na zasadach wskazanych w ust. 7.

Prawo

 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku „Prawo o adwokaturze”

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.11.2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016r poz. 1999) (plik do pobrania)

 • "Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich" Uchwała nr 55/2016 NRA z dn. 15.01.2016r. (plik do pobrania)

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Click to open a larger map